T.C.
SULUOVA KAYMAKAMLIĞI
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
İHALE İLANI
 
 
Suluova İlçesi Kerimoğlu Köyü Canlı Hayvan Pazarı Yapım İşi Birlik İhale Yönetmeliği’nin 18.ve 39 maddeleri gereğince  Açık İhale Usulü ile devamında Pazarlık Usulü ile  ihale edilecektir.
 
İhale Kayıt Numarası:            :
1- İdarenin
 
a) Adı                                     : Suluova Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
b) Adresi                                : Hükümet  Konağı Kat:3 SULUOVA
 
c) Telefon ve faks numarası   : 0-358-4171151- 4177678
 
d) Elektronik posta adresi
(varsa)                                     :
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı         : Canlı Hayvan Pazarı Yapımı Keşif Özetinde Belirtilen İşler
b) Yapılacağı yer                    : Suluova İlçesi Kerimoğlu Köyü  (İşe ait krokide belirtilen yer)     
c) İşe başlama tarihi               . Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş)
   gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi                           :Yer tesliminden itibaren 90 Takvim Günü (90) takvim günüdür.
3- ihalenin
a) Adı                                     :  Suluova İlçesi Kerimoğlu Köyü Canlı Hayvan Pazarı Yapım İşi   
b)Yapılacağı yer                     : Suluova Kaymakamlık Toplantı Salonu
c) Tarihi ve saati                    : 26 Haziran 2018 salı günü  Saat:10:00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
      a- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
      b- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile  kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
      a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
      b-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5 İhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
4.1.6 Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu,
4.1.7 Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu,
 
 
4.1.8 Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.9 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.10 Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 - İş deneyim belgeleri
      a- İsteklinin, son Onbeş yıl yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek iş deneyim belgesi
   
     b- Bu ihalede benzer iş olarak, Çelik Bina Yapım İşi ve Tüm Üst Yapı Bina Yapım İşleri kabul edilecektir. işe denk sayılacak İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği veya Mimarlık bölümleridir.
 
 4.3. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
 
 4.3.1    Teknik Personel Taahhüdü: Aşağıda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığı takdirde bu personeli istihdam edeceğine dair taahhütnamenin, çalıştırılıyor ise SSK onaylı son prim bordrosunun verilmesi zorunludur.
 
Adet    Pozisyonu                  Mesleki Ünvanı                                            Mesleki Özellikleri
1          Şantıye şefi                 Mimar veya İnşaat Mühendisi                      En az 5 yıl deneyimli
1          Şantiye Şefi                Elekrik Mühendisi                                                     “
1          Şantiye Şefi                Makine Mühendisi                                                    “
4.3.2. Makine Taahhüdü: İhale konusu işle ilgili kullanılacak araç ve iş makinaların kendisine ait   yada kiralık olduğunu gösterir belge.
 
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
6- İhale dokümanın satın alındığına dair belge. İhale dokümanı Suluova Köylere Hizmet Götürme Birliğinden görülebilir ve (250,00 TL) / (İkiyüzelli Lira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli) Birliğin Ziraat Bankasında bulunan 12537998-5001 nolu vadesiz mevduat hesabına veya TR33 0001000564125379985001 ıban nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
 
7- İhale Açık İhale Usülü ile yapılacağından isteklilerin şahsen katılımı gerekmektedir
 
8- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
9- İhale başvuru dosyası ihale günü saat 09:30”a kadar verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak isteklilerin ihale saatinde ihaleye şahsen katılımı gerekmektedir.       
10- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, ihale sonucu, ihale uhdesinde kalan istekliyle Birim Fiyat  Sözleşme düzenlenecektir.
 
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
 
 
                                                                                                                      Dr.Vural KARAGÜL
                                                                                                                      Suluova Kaymakamı
                                                                                                                             Birlik Başkanı